viernes, 28 de agosto de 2009

ला मुएरते एन लोस talones

प्रक्टिकामेंते एस्ताबा ahí...कोसप्तुअल्मेंते नुन्चा ला इमागिने así...
प्रेतेरितो इम्पेर्फेक्टो,
रोस्ट्रो रेलाजदो, तन सेगुरा दे sí, ला सेगुरिदाद कुए पुएदे डर एल कुए लोस demáस ते तेमन..